Semalt: Localerli SEO hakda bilmeli zatlaryňyz

Kiçi kärhanalaryň bazara girmek bilen meşgullanmagy, ýyllar boýy üýtgeýär. Gözleg motorlary hem gowulaşdy we täzelenmeleri başdan geçirdi, şonuň üçin häzirki wagtda adamlara onlaýn iş, hyzmatlary we önümleri onlaýn tapmak has aňsat. Bularyň hemmesi ulanyjylaryň gözleg häsiýetini üýtgetdi, bu bolsa bäsdeşligiň artýandygyny aňladýar.

Ulanyjy bolsaňyz, ýakyn wagtda hyzmaty tapmak üçin gözleg haýyşynda ýerleşýän ýeriňizi aýtmagyňyz hökman däl. SEOerli SEO muny siziň üçin eder. Hakykat, ýerli SEO möhüm zerurlyga öwrüldi, ýöne köp adam onuň telekeçilik üçin ähmiýetine düşünmedi. Häzirki wagtda, işiňiz ýokarda bolmasa, başga biri bolar we bu işiň traffigi, öňdebaryjy we satuw gazanmak üçin has uly mümkinçiligi bolar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer King ýerli SEO-nyň işiňiz üçin girdeji gazanmalydygyny bilýän taraplaryny aýdýar.

Consumersaş sarp edijiler henizem ýerli ýaşaýjylara ynanýarlar

Consumerserli kärhanalar ýerli sarp edijilere birikmegi aňsatlaşdyrmak üçin sanly bolmaly. Iň köp sarp edijini emele getirýän müňýyllyklar ýerli kärhanalary barlanda onlaýn kataloglara we gözleg motorlaryna bil baglaýarlar. Bu gözlegçileriň köpüsiniň belli bir işi ýok. SEOerli SEO size müňýyllyklar bilen birleşmäge we olardan satuw we satuw mümkinçiliklerini berýär. SEOerli SEO bilen bu ulanyjylary ýerli sarp edijilere öwürmek üçin iş adyňyzy, telefon belgiňizi we salgyňyzy berýärsiňiz.

Google indeksasiýa meselesi

Mazmunyňyzyň beýany we meta ady marketing kampaniýanyňyzyň esasy elementleri bolup durýar, sebäbi bu işiňizi we gözleg netijelerinde nähili görünýändigini görkezýär. Google gözleg netijeleriniň sütüniniň giňligini artdyrdy, bu size işiňiz üçin özüne çekiji at we düşündiriş döretmäge mümkinçilik berýär. Düzülen maglumat belligi shema belligi diýlip hem atlandyrylýar, bu Google-a sahypaňyzy indekslemäge, mazmunyňyzyň nämedigine düşünmäge we işiňiz we hödürleýän zadyňyz barada maglumat almaga kömek edýär.

Onlaýn sanawlar we synlar möhümdir

Hiç haçan onlaýn işewürlik kataloglaryna üns bermäň, sebäbi sarp edijiler yzygiderli baryp görýärler. Oňyn abraý gazanmak üçin maglumatlaryňyz dürli ýerli iş sanawlarynda bolmaly. Onlaýn synlar hem möhümdir, sebäbi sarp edijiler olara ynanýarlar we abraýyňyzy artdyryp bilerler. Görkezýän maglumatlaryňyzda açylyş wagty, töleg tertibi, kategoriýalar we düşündirişler bolmaly.

SEOerli SEO we ykjam marketing bilelikde gidýär

Onlaýn gözlegleriň ep-esli bölegi ykjam enjamlardan gelýär. Bu, ýerli kärhanalara ýerli ykjam gözleglerden peýdalanmaga mümkinçilik döredýär. Aşakdaky statistika sebäpli traffigi we satuwy öz işiňize gönükdirmek üçin ykjam marketingi ulanmaly:

  • Bäş sarp edijiden 4-si smartfon ulanýar.
  • Jübi telefonynda ýerli gözleg geçirýän sarp edijileriň ýarysy kompýuter we planşet ulanyjylarynyň 34 göterimi bilen deňeşdirilende fiziki dükana baryp görýär.
  • Smartfonlarda ýerli gözlegleriň 18 göterimi satyn almalara sebäp bolýar.
  • Sarp edijileriň 90 göterimi poçta kodlaryna laýyklykda mahabatlary makul bilýärler.

SEOerli SEO, müşderileriňize ýetmek üçin dogry mümkinçilik döreden badyna ölmez. SEOerli SEO ýyllar boýy üýtgeşmeleri başdan geçirdi, şu günler ýerli SEO marketingini etmek aňsat bolman biler, ýöne dogry taktikany bilmek sizi bäsdeşleriňizden öňe geçer.